Zaproszenie na styczniowe spotkanie „Wypłyń na głębie Słowa Bożego”

Ksiądz profesor Sławomir Stasiak zaprasza na trzecie już spotkanie, na którym szukać będziemy odpowiedzi na pytanie: Jak czytać Biblię, jak ją rozważać.

Na styczniowym (18 stycznia o godzinie 18:45) spotkaniu będziemy rozważać fragment Ewangelii wg. Mateusza.

Krąg Biblijny

III Niedziela „w ciągu roku” (A)

Zapalenie świecy

Modlitwa do Ducha Świętego

Przybądź Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty,
Światła Twego strumień.

Przyjdź Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłość i sumień.

O najmilszy z Gości,
słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą
W skwarze żywą wodą,
w płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza.
Podaj Twej potędze!

Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędza.

Obmyj, co nie święte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
w Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa.
Daj szczęście bez miary. Amen. Alleluja.

Czytanie (Mt 4,12-23)

Z Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: «Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło».

Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie». Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

Oto słowo Pańskie.

Pytania pomocnicze

 1. Co było powodem uwięzienia Jana Chrzciciela?
 2. Od jakiej krainy Jezus rozpoczął swoją działalność? Podaj prawdopodobne powody takiego wyboru
 3. W jaki sposób Jezus powołał swoich uczniów?
 4. Jakie znasz inne opisy powołania zamieszczone w Biblii?
 5. W jaki sposób Bóg powołuje dzisiaj?
 6. Na czym polega uniwersalizm misji Jezusa?
 7. Czym różniło się podejście Mistrza z Nazaretu pod podejścia nauczycieli działających w Jego czasach?
 8. Czy wezwanie do nawrócenia ogłoszone przez Jezusa jest dzisiaj wciąż aktualne? Uzasadnij swoją odpowiedź.

Myśli przewodnie

 1. „Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała” (łk 7,47).
 2. Umieć odpowiedzieć „nie” każdej pokusie.
 3. „Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, sa im zatrzymane” (J 20,23).

Modlitwa „Ojcze nasz”

Wszechmogący, wieczny Boże, kieruj naszym życiem według swego upodobania, † abyśmy w imię Twojego umiłowanego Syna, * mogli obfitować w dobre uczynki. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

Błogosławieństwo

Legnica, 18 stycznia 2017 r.