Wspólnoty » Domowy Kościół

domowy
Domowy Kościół

Spojrzenie na Oazę Rodzin w naszym kościele jest bardzo kontrastowe. Z jednej strony patrząc, do Domowego Kościoła w naszej parafii należy teraz tylko 4 pary, w tym jedna jest w kręgu pilotowanym. Z drugiej strony patrząc moderatorem Rejonu Legnica jest ks. Ryszard Wołowski – proboszcz tej świątyni. Poprzednim moderatorem był ks. Robert Serafin również związany z naszą parafią. To tu w tej świątyni Pary Domowego Kościoła wraz z Oazową młodzieżą spotykają się na Mszach rejonowych, prowadzimy comiesięczną adorację Najświętszego Sakramentu. Tradycją się stało także nasze uczestnictwo we Mszy Świętej na początek nowego roku liturgicznego. Przy naszym kościele bardzo często odbywają się Dni Wspólnoty rejonowe lub diecezjalne. W naszych salkach odbywają się spotkania Diakonii Modlitwy. To także tu często odbywały się kręgi rejonowe, diecezjalne, a także spotkania diakonii jedności. W naszym kościele najczęściej odbywały się spotkania prezentujące DK dla par, które chciałyby się włączyć w nasz ruch. Zamysłem ojca Franciszka Blachnickiego było, aby kręgi były zakorzenione w parafiach. W naszym rejonie niestety tak nie jest. W tej chwili nie mamy żadnego kręgu, którego pary byłby z jednej parafii i miały moderatora pracującego z niej.

Patrząc na całokształt naszej pracy nie możemy także zapomnieć o parach, które przez jakiś czas były związane z naszym ruchem, a w tej chwili poszukują własnej drogi w kościele i w naszej parafii. Formacja nasza także bardzo mocno oddziałuje na postawę naszych dzieci którzy w swoim życiu nie zapominają o Bogu.

Rejon Legnica. Jesteśmy gałęzią rodzinną Ruchu Światło-Życie. Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. Do naszej wspólnoty zasadniczo należą pary z Legnicy i okolic, ale także mamy parę spoza naszej diecezji. Rejon nasz liczy 6 kręgów, w sumie 24 małżeństwa, które spotykają się od dłuższego czasu. Pary te mają 64 dzieci, z czego część jest już dorosła i założyła własne rodziny, a część z nich poszukuje własnej drogi w ruchach katolickich. Jesteśmy także na etapie formowania dwóch nowych kręgów. Mamy 11 chętnych par. W chwili obecnej posługę pary rejonowej pełni Krystyna i Andrzej Duda – jesteśmy odpowiedzialni za cały rejon. Opiekunem duchowym naszej wspólnoty, a zarazem moderatorem rejonowym jest, proboszcz tej parafii, ks. Ryszard Wołowski. Tu w tym kościele spotykamy się, wraz z młodzieżą z Ruchu Światło-Życie, na Mszach Św. i adoracjach Najświętszego Sakramentu.

Małżeństwa spotykają się w małych grupkach – zwanych kręgami. Pierwszy nasz krąg powstał w 1998r. i podlegał pod rejon Chocianów. Jako samodzielny rejon istniejemy od 2002 roku.

Naszymi charyzmatami są:

 • kształtowanie swoich członków w duchu formuły jedności „Światło-Życie”,
  – doprowadzenie ich do przyjęcia Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela (idea Nowego Człowieka),
  – dążenie do pełnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu Kościoła lokalnego (idea Nowej Wspólnoty),
  – budowanie i propagowanie kultury opartej na zasadach chrześcijańskich (idea Nowej Kultury),
  – podejmowanie służby na rzecz moralnej odnowy Narodu, zwłaszcza przez Krucjatę Wyzwolenia Człowieka i troskę o obronę życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci.
 • dążenie do jedności w małżeństwie i w rodzinie

Wprowadzeniu tych charyzmatów do życia pomagają nam zobowiązania:

 • codzienna modlitwa osobista (Namiot Spotkania),
 • regularne spotkanie ze słowem Bożym,
 • codzienna modlitwa małżeńska,
 • codzienna modlitwa rodzinna,
 • comiesięczny dialog małżeński,
 • reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną),
 • uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Małżeństwa z kręgu spotykają się jeden raz w miesiącu na swoim spotkaniu formacyjnym, na którym:

 • dzielą się swoimi troskami i radościami,
 • ubogacają się poprzez modlitwę i rozważanie Słowa Bożego,

 • dzielą się swoim rozwojem duchowym oraz pracują nad zadanym tematem.

Spotkanie przygotowuje i prowadzi wyznaczona para. Za krąg odpowiedzialna jest para animatorska. Jest to ruch ludzi świeckich, a nad naszym rozwojem duchowym czuwają księża moderatorzy, którzy uczestniczą w spotkaniach. Każdy krąg ma swojego księdza moderatora. W naszej wspólnocie posługuje 8 księży z Legnicy wraz z księdzem Biskupem Markiem Mendykiem.