Zaproszenie na kwietniowe spotkanie „Wypłyń na głębie Słowa Bożego”

Krąg Biblijny

II Niedziela Wielkanocna (A)

Zapalenie świecy

Modlitwa do Ducha Świętego
Przybądź Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty,
Światła Twego strumień.
Przyjdź Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłość i sumień.
O najmilszy z Gości,
słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą
W skwarze żywą wodą,
w płaczu utulenie.
Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza.
Podaj Twej potędze!
Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędza.
Obmyj, co nie święte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym,
w Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa.
Daj szczęście bez miary. Amen. Alleluja.

Czytanie (J 20,19-31)

Z Ewangelii według Świętego Jana:

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę».

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».

I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

Oto słowo Pańskie.

Pytania pomocnicze

 1. Gdzie miały miejsce dwa ostatnie wydarzenia paschalne, o których opowiedział św. Jan w dwudziestym rozdziale swojej Ewangelii?
 2. Co znaczą skierowane przez Jezusa do uczniów słowa pozdrowienia: Pokój wam! (J 20,19)?
 3. Na czym miała polegać przekazana przez zmartwychwstałego Jezusa wspólnocie uczniów misja?
 4. Jaką rolę pełni w powierzonym uczniom posłannictwie Duch Święty?
 5. W jaki sposób uczniowie powinni sprawować udzieloną im władzę odpuszczania i zatrzymywania grzechów?
 6. Co oznacza wyznanie uczniów: Widzieliśmy Pana! (J 20,25)?
 7. Co spowodowało, że wątpiący Tomasz wyznał wiarę w zmartwychwstałego Jezusa?
 8. Jaki był cel napisania przez św. Jana czwartej Ewangelii?

Myśli przewodnie

 1. Chociaż uczniowie po śmierci Jezusa znowu znaleźli się razem, to jednak ich życie wypełniały lęk i niepewność (J 20,19). Ludzie ze strachu mogą zamykać się przed sobą, przed drugim człowiekiem, a także przed Bogiem.
 2. Pojawienie się pośród uczniów zmartwychwstałego Jezusa sprawiło, że ich lęk zastąpiła radość (J 20,19-21). Przyniesiony przez Niego dar pokoju sprawił, że wyszli z zamknięcia i udali się na cały świat głosić Dobrą Nowinę.
 3. Tomasz dzięki doświadczeniu osobistego spotkania ze zmartwychwstałym Jezusem złożył wyznanie wiary: Pan mój i Bóg mój! (J 20,28). W życiu człowieka wierzącego kluczową sprawą jest nawiązywanie bliskiej relacji z Bogiem.

Modlitwa „Ojcze nasz”

Boże zawsze miłosierny, Ty przez doroczną uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu, pomnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, * jak potężny jest Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, i jak cenna jest Krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

Błogosławieństwo

Legnica, 19 kwietnia 2017 r.