Zaproszenie na czerwcowe spotkanie „Wypłyń na głębie Słowa Bożego”

Krąg Biblijny XII Niedziela Zwykła (A) Zapalenie świecy.

Modlitwa do Ducha Świętego

Przybądź Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty,
Światła Twego strumień.
Przyjdź Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłość i sumień.
O najmilszy z Gości,
słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą
W skwarze żywą wodą,
w płaczu utulenie.
Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza.
Podaj Twej potędze!

Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędza.
Obmyj, co nie święte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym,
w Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa.
Daj szczęście bez miary. Amen. Alleluja.

Czytanie (Mt 10,26-33) 
Z Ewangelii według Świętego Mateusza:
Jezus powiedział do swoich apostołów:
«Nie bójcie się ludzi! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz jduszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.

Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie».
Oto słowo Pańskie.

Pytania pomocnicze
1. Kto jest adresatem mowy misyjnej Jezusa?
2. Dlaczego głosiciele Ewangelii spotykają się nie tylko z życzliwym przyjęciem, ale czasem także z odrzuceniem?
3. Czym uzasadnić kilkakrotne pojawienie się w tekście wezwania: Nie bójcie się?
4. Kim byli przeciwnicy głosicieli Ewangelii 2000 lat temu? Kim są oni dzisiaj?
5. Dlaczego orędzie Jezusa nie ma być zachowane na wyłączny użytek wspólnoty wierzących, lecz musi być głoszone innym ludziom?
6. W jaki sposób Jezus umacnia swoich słuchaczy w wytrwałości?
7. Na czym polega dzisiaj przyznanie się do Jezusa i zapieranie się Go?
8. Dlaczego konieczne jest przyznawanie się przed ludźmi? Dlaczego nie wystarczy mieć Boga w sercu?
9. Dlaczego dzisiaj nie jest łatwo przyznawać się do Jezusa?
10. Dlaczego wobec Jezusa nie można zająć postawy neutralnej – ani za, ani przeciw?
W czasie refleksji warto zwrócić uwagę na:
1. Tchórzostwo uczniów Jezusa jest jednym z większych problemów współczesności. Widać to wtedy, kiedy podejmuje się próby forsowania postaw sprzecznych z Dekalogiem, gdy prawdy wiary, znaki religijne są wyśmiewane, a chrześcijanie (stanowiący dość liczną grupę w społeczeństwie) stoją bezczynnie i nie stać ich nawet na słaby protest.
2. Przyznawanie się do Jezusa obejmuje nie tylko słowa, ale i czyny. Oba te elementy są konieczne. Nie wystarczy mówić o sobie: jestem wierzący. Jeśli czyny przeczą temu wyznaniu, to znaczy, że jest ono nieprawdziwe.
Modlitwa „Ojcze nasz”
Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia, † albowiem nigdy nie odmawiasz opieki * tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Amen.
Błogosławieństwo
Legnica, 21 czerwca 2017 r.