Wypłyń na głębie

W dniu 28.02.2018 r. o godz. 18.45 przy Kościele M. B. Królowej Polski w Legnicy odbędzie się spotkanie z cyklu „Wypłyń na głębie Słowa Bożego”. Zatrzymamy się w nim nad czytaniami na III Niedzielę Wielkiego Postu (rok B). Zapraszamy wszystkich zainteresowanych czytaniem i rozważaniem Pisma Świętego.

KRĄG BIBLIJNY

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (B)
Zapalenie świecy
Modlitwa do Ducha Świętego
Przybądź Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty,
Światła Twego strumień.
Przyjdź Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłość i sumień.
O najmilszy z Gości,
słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą
W skwarze żywą wodą,
w płaczu utulenie.
Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza.
Podaj Twej potędze!
Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędza.
Obmyj, co nie święte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym,
w Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa.
Daj szczęście bez miary.

Czytanie (J 2,13-25)

Z Ewangelii według Świętego Jana:
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie*. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo». Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» On zaś mówił o świątyni swego ciała*. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.
Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co w człowieku się kryje.

Oto słowo Pańskie.

Pytania pomocnicze

1. W jakim kontekście umieścił Jan scenę oczyszczenia świątyni?
2. Jaki sens ma stwierdzenie o nadejściu Paschy żydowskiej, pojawiające się na początku omawianego fragmentu?
3. Dlaczego świątynia jerozolimska stała się siedliskiem handlarzy i bankierów?
4. Dlaczego Żydzi domagali się od Jezusa znaku?
5. Jakie jest duchowe znaczenie Ewangelii o oczyszczeniu świątyni?
6. Jak należy rozumieć słowa Jana, że uczniowie po zmartwychwstaniu przypomnieli sobie całe zdarzenie?
7. Co to znaczy, że Jezus jest nową świątynią?
8. Na ile trafne jest określenie chrześcijanina świątynią Boga? Jakie są tego konsekwencje życiowe?
9. Jezus niedowierzał niektórym, co uwierzyli. Dlaczego?

Myśli przewodnie

1. Świątynia to miejsce, w którym przebywa Bóg. W czasach Starego Testamentu była jedna świątynia – w Jerozolimie. To było miejsce przebywania Boga wśród ludzi.
2. Jezus sam staje się żywą świątynią Boga. Od momentu Jego przyjścia na ziemię kult starotestamentalny traci znaczenie.
3. Każdy chrześcijanin też jest świątynią Boga, ponieważ włączony w Kościół jest zjednoczony z Chrystusem. To wielka godność, ale i wielkie zobowiązanie. Modlitwa „Ojcze nasz” Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty nam wskazałeś jako lekarstwo na grzechy post, modlitwę i jałmużnę, † przyjmij nasze pokorne przyznanie się do  przewinień, które obciążają nasze sumienia, * i podźwignij nas w swoim miłosierdziu. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Legnica, 28 lutego 2018 r.