Wypłyń na głębie Słowa Bożego

W dniu 21.03.2018 r. o godz. 18.45 przy Kościele M. B. Królowej Polski w Legnicy odbędzie się spotkanie z cyklu „Wypłyń na głębie Słowa Bożego”. Zatrzymamy się w nim nad Ewangelią na Niedzielę Palmową (rok B). Zapraszamy wszystkich zainteresowanych czytaniem i rozważaniem Pisma Świętego.

Krąg BiblijnyKrąg BiblijnyNiedziela Palmowa (B)

Przybądź Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty,
Światła Twego strumień.

Przyjdź Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłość i sumień.

O najmilszy z Gości,
słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą
W skwarze żywą wodą,
w płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza.
Podaj Twej potędze!

Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędza.

Obmyj, co nie święte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
w Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa.
Daj szczęście bez miary.

Czytanie (Mk 11,1-10)
Z Ewangelii według Świętego Marka: Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie uwiązane oślę, którego jeszcze żaden człowiek nie dosiadał. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: „Pan go potrzebuje i zaraz odeśle je tu z powrotem”». Poszli i znaleźli oślę przywiązane do drzwi z zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy ze stojących tam pytali ich: «Cóż to ma znaczyć, że odwiązujecie oślę?» Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił. I pozwolili im. Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach. Ci zaś, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali:«Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!Błogosławione królestwo ojca naszego, Dawida, które nadchodzi.Hosanna na wysokościach!».
Oto słowo Pańskie.

Pytania pomocnicze
1. W jakim celu Marek ułożył opowiadanie wjeździe Jezusa do Jerozolimy według szczegółowego planu?
2. Czym podyktowana jest wzmianka o Betanii w tekście?
3. O czym świadczą wzmianki w tekście, które nawiązują do proroctw starotestamentowych o nadejściu Mesjasza?
4. W jaki sposób uczniowie i tłumy wyrażają swoje przekonanie o tym, że Jezus jest Mesjaszem?
5. Czym były nacechowana wiara i nadzieja ludu, który wznosił okrzyki na cześć Jezusa?

Myśli przewodnie
1. Jerozolima była nie tylko miejscem wystąpień proroków, lecz także miastem, w którym wielu z nich poniosło śmierć. Jezus wpisuje się w tę prorocką misję.
2. Jezus wjeżdżając do Miasta Świętego inauguruje czas wypełnienia Jego zbawczej misji zleconej Mu przez Boga. W ten też sposób Jezus objawia siebie jako Mesjasza.
3. Wjeżdżając do Jerozolimy na ośle, królewskim zwierzęciu, Jezus objawia siebie jako prawdziwego króla, którego królestwo „nie jest stąd”.

Modlitwa „Ojcze nasz”
Wszechmogący, wieczny Boże, aby dać ludziom przykład pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu; † daj nam pojąć naukę płynącą z Jego męki * i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Amen.

Legnica, 21 marca 2018 r.