Pytania na egzamin dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania

1.Skąd wiemy o istnieniu Boga?

Wiemy z Objawienia Bożego, które jest zawarte w Piśmie św. i Tradycji, oraz z obserwacji świata nas otaczającego (człowiek ma rozum, umie myśleć i wnioskować, dlatego obserwując świat i samego siebie może stwierdzić, że istnieje Stwórca).

2.Co to jest Trójca Święta?

Trójcą Świętą nazywamy Jednego Boga w trzech Osobach Boskich (Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty)

3.Jakie są przymioty Pana Boga?

Bóg jest: wieczny, niezmienny, jeden, wszechobecny, wszechmocny, sprawiedliwy.

4.Kim jest Jezus Chrystus?

Jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Określenia Jezusa Chrystusa z Ewangelii: Baranek Boży, Syn Człowieczy, Mesjasz, Światłość świata.

5.Czy Jezus Chrystus jest Bogiem czy człowiekiem?

Jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem.

6.Skąd wiemy ,że Pan Jezus jest Bogiem?

O tym, że Pan Jezus jest Bogiem wiemy, gdyż:

1)powiedział o tym Bóg Ojciec,

2)zaświadczyli to Apostołowie,

3)wyznał to niejednokrotnie sam Pan Jezus,

4) swoje wyznanie potwierdził Pan Jezus cudami, zwłaszcza zmartwychwstaniem.

7.Skąd wiemy, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem?

O tym, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem, mówią nam:

1)Ewangelia św.(bo narodził się z Matki, odczuwał głód, pragnienie, zmęczenie, cierpiał i umarł),

2)historycy rzymscy i żydowscy (Tacyt, Pliniusz).

8.Kim jest Duch Święty?

Duch Święty jest trzecią Osobą Boską, pochodzi od Ojca i Syna i jest Im równy. Działa z Ojcem i Synem od początku, aż do wypełnienia zamysłu naszego zbawienia.

9.Działalność Ducha Świętego w naszych czasach.

Duch Święty sprawia, że Kościół objawioną przez Chrystusa naukę nieomylnie przechowuje i ogłasza. Wspomaga nas łaską uświęcającą i uczynkową na drodze do nieba i udziela nam swych darów.

11.Co to jest Objawienie Boże ?

To jest to wszystko, co Bóg powiedział o sobie

12.Co to znaczy wierzyć ?

Uznawać za prawdę to, co Bóg nam objawił (powiedział o sobie).

13.Gdzie jest zawarte objawienie Boże ?

W Piśmie Świętym i Tradycji.

14.Czym jest Pismo Święte?

To słowa spisane pod natchnieniem Ducha Świętego, zawierające objawioną prawdę Bożą.

15.Kto jest autorem Pisma Świętego?

Autorem jest Bóg, który dał natchnienie ludzkim autorom. W ten sposób daje nam pewność, że ich pisma zawierają bezbłędnie zbawczą prawdę.

16.Ile ksiąg zawiera Pismo Święte?

Pismo Święte dzieli się na Stary i Nowy Testament. Stary Testament zawiera 46 ksiąg, natomiast NowyTestament27ksiąg

17.Czym jest Tradycja?

Jest to „podanie ustne” – czyli zbiór objawionych prawd Bożych nie spisanych, które Kościół katolicki przechowuje i do wierzenia podaje./(Ps. Te spisane zawiera Pismo Święte.)

18.Dlaczego Bóg stworzył świat?

a) dla swojej chwały (nie po to by ją powiększyć, ale ją ukazać i udzielić),

b) dla dobra i szczęścia stworzeń.

19.Kim są Aniołowie?

Aniołowie są stworzeniami duchowymi, mają rozum i wolną wolę, ale nie mają ciała. Ich powołanie to chwalenie Boga ,służba dla Boga, oznajmianie Jego woli, opiekowanie się ludźmi.

20.Kim jest człowiek?

Człowiek to stworzenie rozumne posiadające ciało i dusze nieśmiertelną. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Jest najdoskonalszym stworzeniem Bożym na ziemi.

21.Po co Pan Bóg stworzył człowieka?

Aby poznawał Pana Boga, czcił i kochał Go, służył Mu, a przez to osiągną szczęście wieczne.

22.Kto założył Kościół?

Kościół katolicki założył Pan Jezus – gromadząc wiernych (nowy lud Boży), wybierając z nich 12 Apostołów i ustanawiając św. Piotra widzialną głową Kościoła.

23.Kto tworzy Kościół?

Kościół, tworzą wszyscy ludzie, którzy wierzą w Boga i przyjęli Chrzest Święty. Do kościoła należą nie tylko wierni żyjący na ziemi, ale także Święci w niebie, oraz dusze w czyśćcu. Wiernych na ziemi nazywamy Kościołem pielgrzymującym, Świętych w niebie – Kościołem triumfującym, dusze w czyśćcu – Kościołem cierpiącym.

24.Co jest celem i zadaniem Kościoła?

Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie zbawczej misji Chrystusa (budowanie Królestwa Bożego i prowadzenie wszystkich ludzi do zjednoczenia z Bogiem w wieczności).

25.Kto obecnie jest Głową Kościoła?

Niewidzialną Głową Kościoła jest Pan Jezus. Widzialną Głową Kościoła jest Następca św. Piotra czyli Papież w Rzymie, obecnie papież Franciszek

26.Jakie cechy posiada Kościół?

Jeden-ma jednego Pana ,jedną wiarę, jeden chrzest, tworzy jedno ciało, ożywia go jeden Duch Św.

Święty– jego Twórcą jest Najświętszy Bóg, sprawuje sakramenty, dąży do świętości

Powszechny– jest posłany do wszystkich narodów, trwanie nieprzerwanie od Jezusa Chrystusa

Apostolski-jest zbudowany na fundamencie Apostołów, i kierowany przez ich następców,

27.Co to jest Świętych obcowanie ?

Świętych obcowanie jest to duchowa łączność między wiernymi na ziemi, duszami w czyśćcu i świętymi w niebie (Kościół pielgrzymujący, cierpiący i tryumfujący).

29.Co to jest łaska Boża?

Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia.

30.Jakie są rodzaje łaski Bożej?

Rozróżniamy: Łaskę uświęcającą i łaskę uczynkową.

31.Co to jest łaska uświęcająca?

Łaska uświęcająca daje nam życie nadprzyrodzone ,czyni nas dziećmi Bożymi . Łaska uświęcająca jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Tracimy ją przez grzech ciężki, odzyskujemy poprzez sakramencie pokuty i żal doskonały.

32.Co to jest łaska uczynkowa?

Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełnienia dobrych uczynków, potrzebnych do zbawienia.

33.Czym jest sakrament, ile jest sakramentów, kto je ustanowił?

Sakrament to widzialny znak niewidzialnej łaski Bożej, jest ich7, ustanowił je Jezus Chrystus

34.Co to jest chrzest?

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament który gładzi grzech pierworodny, czyni z nas przybrane dzieci Boże, czyni członkami Kościoła katolickiego (pierwszy, bo bez niego nie można przyjąć ważnie innych sakramentów; najpotrzebniejszy, bo bez niego nie można się zbawić).

35.W jaki sposób udziela się chrztu?

Poprzez zanurzenie w wodzie lub polanie głowy wodą z jednoczesnym wypowiedzeniem słów: „N. ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.

36.Kto udziela sakramentu chrztu?

Szafarzem zwyczajnym jest biskup, kapłan lub diakon. W nagłym przypadku może ochrzcić każdy (nawet nieochrzczony),kto ma intencję czynienia tego, co czyni Kościół.

38.Co oznacza słowo „bierzmowanie”?

Słowo „bierzmowanie” pochodzi od staropolskiego słowa „bierzmo”. Była to belka wzmacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem wzmocnienie nas w wierze.

39.Jakich łask udziela bierzmowanie?

Pomnaża łaskę uświęcającą, – wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego, – daje7 darów Ducha Świętego, – daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli.

40.Jakie warunki powinien spełniać kandydat do bierzmowania?

Powinien wyznać wiarę, być w stanie łaski, mieć intencję przyjęcia tego sakramentu i być gotowym do podjęcia roli ucznia i świadka Chrystusa w swoim codziennym postępowaniu.

41. Co to jest sakrament Bierzmowania?
Sakrament Bierzmowania jest to pełne przyjęcie darów Ducha Świętego. W tym sakramencie Duch Święty umacnia nas do mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad.

42. Jakie są zewnętrzne znaki przy udzielaniu sakramentu Bierzmowania?
Włożenie rąk na głowę i namaszczenie czoła olejem Krzyżma Świętego.

43. Co to znaczy, że Bierzmowanie jest sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego?
To znaczy, że bierzmowanie w pełni wprowadza nas do wspólnoty Kościoła i w pełni jednoczy nas z Chrystusem – po przyjęciu Bierzmowania jesteśmy w pełni chrześcijanami. Bierzmowanie jest dopełnieniem Chrztu Świętego.

44. Kto może udzielać sakramentu Bierzmowania (kto jest szafarzem Bierzmowania)?
Normalnie jest nim biskup, ale w nadzwyczajnych sytuacjach także każdy ksiądz.

45.Wymień dary Ducha Świętego.

Mądrość-uzdalnia nas do wydawania trafnych sądów o Bogu i świecie.

Rozum-uzdalnia nas do łatwego przyjmowania natchnień Ducha Świętego. –Umiejętność – uzdalnia nas do właściwego oceniania spraw ziemskich. –

Rada-uzdalnia nas do właściwego rozwiązywania trudności życiowych. –Męstwo– uzdalnia nas do ponoszenia ofiar dla Boga. –

Pobożność – uzdalnia nas do radosnego oddawania czci naszemu Ojcu.

Bojaźń Boża– uzdalnia nas do walki z grzechami.

46.Co to jest Eucharystia?

Eucharystia jest pamiątką (uobecnieniem) męki, śmierci i zmartwychwstanie Chrystusa.

47.Co to jest Najświętszy Sakrament?

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

48.Kiedy Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament?

W Wielki Czwartek, w Wieczerniku, na Ostatniej Wieczerzy słowami: „ Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenia grzechów.”(Mt.28,26-29)

49.W jaki sposób Chrystus jest obecny we Mszy św.?

Chrystus we Mszy św. jest obecny: pod postaciami chleba i wina w Najświętszym Sakramencie. W Słowie Bożym, w osobie celebrującego kapłana i w zgromadzonym ludzie Bożym.

50.Wymień części Mszy św.

Obrzędy wstępne, Liturgia Słowa- gdzie jest głoszone i wyjaśniane Słowo Boże, Liturgia Eucharystyczna- gdzie dokonuje się przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa, które stają się pokarmem uczestników bezkrwawej ofiary. Obrzędy zakończenia.

51.Kiedy w pełny sposób uczestniczymy we Mszy św.?

Wtedy, kiedy jesteśmy obecni w kościele na całej Mszy św., modlimy się wspólnie z kapłanem i ofiarujemy się wraz z Panem Jezusem Bogu Ojcu, i co najważniejsze przyjmujemy Komunię świętą.

52.Pod jakimi warunkami możemy przyjmować Komunię św.?

a) jesteśmy w stanie łaski uświęcającej

b) mamy czystą intencję(chęć zjednoczenia z Panem Jezusem), c)zachowamy post eucharystyczny l godzinę.

53.Czym jest sumienie?

Sumienie jest zdolnością, która pozwala nam odróżnić dobre czyny od złych. Pobudza nas do pełnienia dobra, a powstrzymuje od czynienia zła, jest naszym sędzią.

54.Co to jest grzech i jaki jest ich podstawowy podział ?

Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub Kościelnych. Jest obrazą Boga, miłością siebie posuniętą aż do pogardy Boga. Są grzechy lekkie (powszednie) oraz ciężkie(śmiertelne).

55.Co to jest grzech ciężki i grzech powszedni?

Grzech ciężki, czyli śmiertelny jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej. Grzech powszedni to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy mało ważnej, lub przy zmniejszonej świadomości, albo wolnej woli,

56.Jakie są skutki grzechu śmiertelnego i powszedniego?

Grzech śmiertelny pozbawia człowieka łaski uświęcającej, prawa do nieba i ściąga na człowieka karę doczesną i wieczną. Grzech powszedni zmniejsza miłość do Pana Boga, czyni człowieka skłonniejszym do grzechu i ściąga karę doczesną.

57.Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus sakrament pokuty?

Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty w dniu swego zmartwychwstania, mówiąc do Apostołów: „Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, będą odpuszczone, a którym zatrzymacie, będą zatrzymane”.

58.Pięć warunków sakramentu pokuty:

l)Rachunek sumienia,- przypomnienie sobie grzechów od ostatniej dobrej spowiedzi

2) żal za grzechy, – boleść duszy z powodu tego, że obraziliśmy dobrego Boga, przepraszanie Go i wewnętrzne nawrócenie

3)mocne postanowienie poprawy – szczera wola unikania grzechów

4) spowiedź szczera – wyznanie grzechów przed kapłanem, aby otrzymać rozgrzeszenie (trzeba wyznać wszystkie grzechy ciężkie, zatajenie jednego z nich czyni spowiedź świętokradzką)

5) zadośćuczynienie – naprawienie wyrządzonych krzywd oraz odprawienie pokuty zadanej przez kapłana

Liturgia sakramentu Bierzmowania

Ks. Biskup pyta: Droga młodzieży powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie w tym sakramencie?”
Kandydaci: „Pragniemy aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Amen.”
• Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
• W tym czasie Ks. Biskup wyciąga ręce nad ich głowami i odmawia modlitwę, prosząc o zesłanie Ducha Świętego.
• Ks. Biskup podchodzi do każdego i namaszcza czoło olejem Krzyżma Świętego. Dialog podczas namaszczania:
Ks. Biskup mówi: „N. (imię do Bierzmowania) przyjmij znamię daru Ducha Świętego”
Osoba bierzmowana odpowiada: „Amen”.
Ks. Biskup: „Pokój z tobą”.
Odpowiadamy: „I z duchem twoim.”